​មិនគួរ​ឲ្យ​ជឿ​! វ័យ​ទើបតែ ២៣ ឆ្នាំ សោះ តែមាន​សមត្ថភាព​ខំ​រកស៊ី​ដោយ​កម្លាំង​ញើស​ឈាម​ខ្លួនឯង អាច​ទិញ​ឡាន​ទំនើប​កប់​តម្លៃ​ថ្លៃ​រហូតដល់​ទៅ​…. – CEN