មនុស្ស​បែប​មិន​រស់​ទេ​បើ​យ៉ាងនេះ​! ខណៈ Covid-19 មិនទាន់​ស្បើយ ឥឡូវនេះ វៀតណាម​កំពុង​ប្រយុទ្ធប្រឆាំង​វីរុស​គំរាមកំហែង​ថ្មី DIV1 ផ្ទុក​ក្នុង​បង្គា​វិញ​ម្តង – CEN