ធនាគារ អេស៊ីលីដា អភិវឌ្ឍ​មុខងារ​សេវាកម្ម​ធនាគារ​យ៉ាង​ពេញលេញ ក្នុង​អេស៊ីលីដា​យូ​នី​ធី​ទាន់​ចិត្ត ពង្រីក​នូវ​វិសាលភាព ការប្រើប្រាស់​ប្រព័ន្ធ​បច្ចេកវិទ្យា​ហិរញ្ញវត្ថុ​ – CEN