​ពលរដ្ឋ​នៅ​មូលដ្ឋាន​ជនបទ ត្រូវ​ចេះ​ការពារ​សុខភាព និង​ធ្វើ​អនាម័យ តាម​ការណែនាំ​របស់លោក គ្រូពេទ្យ និង​ក្រសួងសុខាភិបាល​ – CEN