នេះបានហៅគ្រួសារកំពូលក្រមែន ! ​មួយ​គ្រួសារ​ជួប​ការលំបាក ដល់​ថ្នាក់​រក​កន្លែង​ជ្រក​គ្មាន នៅ​ភូមិ​កោះ​ហិប ដង្ហោយ​រក​សប្បុរសជន​ជួយ​ – CEN