​ក្រសួងការបរទេស បញ្ជាក់​ពី​ករណី​ការបោះ​តង់​របស់​វៀតណាម​នៅ​តំបន់​ព្រំដែន ក្នុង​ខេត្តកណ្តាល ជាប់​នឹង​ខេត្ត​អាន​យ៉ាង (​វៀតណាម​) – CEN