អ្នកលក់​ទំនិញ​នៅ​ផ្សារ​សែន​មនោ​រម្យ​មួយចំនួន មិន​យកប្រាក់​ដុល្លារ​ប្រភេទ​ក្រដាស 1$ 2$ និង​5$ ត្រូវ​កម្លាំង​នគរបាល​ចុះ​ណែនាំ ឲ្យ​ចាយ​ធម្មតា​ – CEN