ជំរុញ​ឲ្យ​អធិការ​ស្រុក​សំរោង​ថ្មី ត្រូវ​ធានា​ឲ្យ​បាន​នៅ​ភូមិ​ឃុំ​សុវត្ថិភាព ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​នៅ​មូលដ្ឋាន និង​លុបបំបាត់​គ្រឿងញៀន​ – CEN