រដ្ឋាភិបាល នឹង​បន្ត​រៀបចំ និង​ដាក់ឱ្យអនុវត្ត​កម្មវិធី​ជាតិ រយៈពេល​វែង​មួយទៀត ដែល​ត្រូវ​ចាប់ផ្ដើម​ឆ្នាំ​២០២១​តទៅ ដើម្បី​ធានា​បន្ត​អនុវត្ត​កំណែទម្រង់​ ឱ្យ​កាន់តែ​ស៊ីជម្រៅ​លើ​កិច្ចការ​សំខាន់ៗ​ – CEN