កសាង​សួន​សមិទ្ធផល​ថ្មី​ចំនួន​៤ បន្ថែមទៀត នៅក្នុង​វិមាន​ឈ្នះ ឈ្នះ – CEN