​រដ្ឋមន្ត្រី​សុខាភិបាល ៖ ឱសថ និង​គ្រឿងសម្អាង ក្លែងក្លាយ និង​អន់​គុណភាព ធ្វើ​ឲ្យ​ប៉ះពាល់​ដល់​សុខភាព​ – CEN