រដ្ឋបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ នឹង​អនុវត្ត​ផែនការ​តឹងរឹង​ដោយ​មិន​អនុញ្ញាតិ​ឲ្យ​រថយន្ត​ធំ​ចូល​ក្រុង​ពេល​ថ្ងៃ​ – CEN