រដ្ឋមន្ត្រី​សេដ្ឋកិច្ច​អាស៊ាន និង​អាស៊ាន​បូក​បី ឆ្លើយតប​ទៅនឹង​កូ​វីដ​១៩ និង​ស្តារ​សេដ្ឋកិច្ច​ឡើងវិញ – CEN