ហួស​ចិត្ត​! ខាង​ក្រៅ​មិន​ទាន់​​ស្ងប់ ឥឡូវ​ចូលដល់​ក្រុមយុវ​ជន​​ជំទង់ៗ​បង្កើត​ភាព​​វឹក​វរផ្ទុះ​ពេ​ញ​អ៊ីនធឺ​ណិត​ ជាមួយ​ល្បែង​ឡ​ប់ៗ​ ‘G​eorg​e​ F​loy​d ​C​hallenge’​ – CEN