អ្នកប្រើប្រាស់​ទូរស័ព្ទ iPhone អាច​ប្រើ​កូនសោ​សុវត្ថិភាព USB/NFC (security keys) ដើម្បី​ចូល​គណនី Google – CEN