ជំនួយ​អភិវឌ្ឍន៍​ផ្លូវការ​របស់​ជប៉ុន ទើប​កម្ពុជា​បាន​អនុវត្ត​យុទ្ធសាស្ត្រ​ចតុកោណ​របស់ខ្លួន ប្រកបដោយ​ជោគជ័យ​ – CEN