គិតត្រឹមថ្ងៃនេះ ផ្លូវ​ក្រវ៉ាត់​ក្រុង​ទី​៣ សម្រេចការ​សាងសង់​បានជា​៣៧​ភាគរយ​ហើយ – CEN