សូម្បី​រូបថត​មួយ​សន្លឹក​ក៏​អាច​ធ្វេី​ឲ្យ​ទូរស័ព្ទ​ដែល​ប្រេី​ប្រាស់​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ Android គាំង​បានដែរ​ – CEN