“​នាង​ឆ្មា​មុខ​ក្រ​ញ៉ូវ​” ឈ្នះ​ក្តី ៧១០.០០០ នៅ​អាមេរិក​ – CEN