រោគសញ្ញា នៃ​ជំងឺមហារីក ដែល​អ្នក​គួរកត់សម្គាល់​ – CEN