រុស្ស៊ី​ជំរុញ​អា​មេ​រិច ឲ្យ​គោរព​គោលការណ៍​ប្រជា​ជិប​តេ​យ្យ និង​សិទ្ធិ​ពលរដ្ឋ​អា​មេ​រិច ក្នុង​ការតវ៉ា​ – CEN