គណៈកម្មការ​ត្រួតពិនិត្យ​ការអភិវឌ្ឍន៍​នៅ​កោះកុង​ក្រៅ ដឹកនាំ​កម្លាំង​ជំនាញ​ចុះ​ត្រួតពិនិត្យ តំបន់​កោះកុង​ក្រៅ​ – CEN