ស្ថានទូត​កម្ពុជា​ជួយសង្គ្រោះ​ស្ត្រី​ខ្មែរ និង​កូនតូច រត់​ចេញពី​ប្រទេស​ចិន ចូលមក​វៀតណាម – CEN