ប្តី​បាន​យក​សាំង​ចាក់​ដុត​ប្រពន្ធ បណ្តាល​ឲ្យ​ឆេះ​ស្លាប់ បន្ទាប់ពី​មានទំនាស់​នឹង​គ្នា ដោយ​ប្តី​ចោទ​ប្រពន្ធ​ថា​មាន​ប្រុស​សហាយ – CEN