ហោរាសាស្ត្រ​​សម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទ ទី ០៨ ​ខែមិថុនា ​ឆ្នាំ​ ២០២០ – CEN