ស្នើ​ដល់​ថ្នាក់ដឹកនាំ​សុខាភិបាល​ខេត្ត មន្ត្រី​ពេទ្យ ត្រូវ​បន្ត​យកចិត្តទុកដាក់ លើ​ការព្យាបាល​អ្នកជំងឺ និង​ត្រូវមាន​ក្រមសីលធម៌ – CEN