បុរស​អង់គ្លេស​ម្នាក់​ធ្លាក់​ចូលក្នុង​អណ្តូង​អស់ ៦​ថ្ងៃ​នៅ​កោះ​បាលី ទើប​ត្រូវគេ​ប្រទះឃើញ និង​សង្គ្រោះ​ – CEN