ជំរុញ​អោយ​ប្រធាន​មន្ទីរ​អប់រំ​យុវជន និង​កីឡា​ធ្វើ​ការប្រជុំ​ឡើងវិញ ជាមួយនឹង​មន្ត្រី​នៅក្រោម​ឱវាទ លើ​ការគ្រប់គ្រង​រដ្ឋបាល និង​សាមគ្គីភាព​គ្នា​ក្នុង​ការអនុវត្ត​ការងារ​ – CEN