ហោរាសាស្ត្រ​​សម្រាប់ថ្ងៃអង្គារ ទី ០៩ ​ខែមិថុនា ​ឆ្នាំ​ ២០២០ – CEN