ក្រសួង​សាធារណការ កំពុង​បញ្ចប់​នូវ​ការអភិវឌ្ឍ​ប្រព័ន្ធ​ស្វ័យប្រវត្តិកម្ម នៃ​ការផ្តល់​លិខិតអនុញ្ញាត ឱ្យ​នាវា​ចូល​តាម​កំពង់ផែ​ – CEN