កូរ៉េខាងជើង ផ្តាច់​បណ្តាញ​ទំនាក់ទំនង​ទាំងអស់ ជាមួយ​កូរ៉េខាងត្បូង ដោយសារ​ការ​បង្ហោះ​ខិត្តប័ណ្ណ​របស់​កូរ៉េខាងត្បូង​ – CEN