ខឹង​ចិត្ត​រកប្រពន្ធ​មិនបាន​ដូច​គេ ជម្រើស​ចុងក្រោយ ដើរ​ដាក់​បដា​ប្រកាស​រកប្រពន្ធ​តាម​បង្គោល​ភ្លើង​ចរាចរណ៍ លទ្ធផល​…. – CEN