​ចិន និង​កម្ពុជា បើក​កិច្ចចរចា​ព្រមព្រៀង​ពាណិជ្ជកម្ម​សេរី ដំណាក់កាល​ទី​៣ ដោយ​អនុវត្ត​វិធានការ​ដ៏​សំខាន់ នៃ​កុង​សុង​ស៊ី​ស​របស់​ថ្នាក់ដឹកនាំ​ទាំងពីរ​ប្រទេស – CEN