យុទ្ធ​ភ័​ណ្ឌ​មិនទាន់​ផ្ទុះ​ នៅតែ​ជា​បញ្ហា​ប្រឈម​សម្រាប់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ដែល​ចេញចូល​ប្រក​បរបរ​ចិញ្ចឹមជីវិត ​ក្នុង​តំបន់​អតីត​សមរភូមិ​ប្រយុទ្ធ​ – CEN