ចិន​ដក​សត្វ​ពង្រូល​ចេញពី​បញ្ជី​ថ្នាំបុរាណ និង​ចាត់​ចូល​ជាស​ត្វ​ត្រូវការពារ​កម្រិត​ខ្ពស់​ – CEN