កំពង់ផែ និង​ការស្តារ​ទន្លេ​វ៉ៃ​គោ នឹង​ផ្តល់នូវ​អត្ថប្រយោជន៍​យ៉ាងសំខាន់ ទៅលើ​ដំណើរការ​សេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម​ – CEN