បង្កបង្កើន​ស្រូវ​មាន​សន្ទុះ លឿន​ជាង​ឆ្នាំមុន​នៅ​ខេត្តបាត់ដំបង​ – CEN