អាហារ​ទាំងនេះ ជួយ​ការពារ​ស្បែក​ពី​ការបំផ្លាញ​របស់​កម្តៅថ្ងៃ​ – CEN