សហប្រធាន​គណៈកម្មាធិកា​រអា​យ​ស៊ី​ស៊ី​-​អង្គរ បញ្ចប់​ការចុះពិនិត្យ​ការដ្ឋាន​ក្នុង​រមណីយដ្ឋាន​អង្គរ​ – CEN