មន្ទីរជំនាញ និង​នគរបាល​ចរាចរណ៍ បន្តសកម្មភាព ចុះ​អប់រំ​ផ្សព្វផ្សាយ​ច្បាប់​បន្តទៀត ដល់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ – CEN