អូស្ត្រាលី​ទាត់ចោល​ការអះអាង​រប​ស់​ចិន​ដែលថា អូស្ត្រាលី​គ្មាន​សុវត្ថិភាព​សម្រាប់​និស្សិត​បរទេស​ – CEN