ស្រា​ថ្នាំចិនសែ «​តាំង កួយ​»៖ មន្ត្រី​ជំនាញ​បានធ្វើ​តេស្ត​រកឃើញ​សារធាតុ​មេ​តា​ណុល ក្នុង​កម្រិត​ខ្ពស់ជាង ០,៣៥% ដែលជា​អត្រា​ខ្ពស់​អាច​បណ្ដាល​ឱ្យស្លាប់​ – CEN