សត្វ​ត្មាត​ទាំងបី​ប្រភេទ​ ដែលមាន​វត្តមាន​រស់នៅ​ក្នុង​តំបន់ការពារធម្មជាតិ​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុ​ជាមាន​ចំនួន ១១៩ ក្បាល​ – CEN