ក្រុមហ៊ុន Zoom បិទ​គណនេយ្យ​ជាច្រើន​ដែល​រំលឹក​ព្រឹត្តិការណ៍​បង្ក្រាប​នៅ​ទីលាន Tiananmen តាម​ការទាមទារ​រប​ស់​រដ្ឋាភិបាល​ចិន​ – CEN