បារាំង​ជំរុញ​ឲ្យ​ដាក់​ទណ្ឌកម្ម​ឲ្យ​កាន់តែខ្លាំង លើ​វេ​ណេ​ស៊ុយអេ​ឡា​ – CEN