ចុង​ស្លាបមាន់ ឆ្អឹង​មាន់​ខូចគុណភាព ដែល​ត្រូវ​ហាមឃាត់​ចំនួន​១.២៩០​គីឡូក្រាម ត្រូវបាន​ដុតបំផ្លាញ​ចោល​ – CEN