​ទោះបីជា​មានការ​ហត់នឿយ​យ៉ាងណា ក៏​គ្រូពេទ្យ​ត្រូវតែមាន​ការអត់ធ្មត់ ឲ្យ​បាន​ខ្ពស់​ជាមួយនឹង​អ្នក​ជំ​ងឹ ដែល​ត្រូវ​មក​ព្យាបាល​នៅ​មន្ទីរពេទ្យ​ – CEN