មិនគួរ​ឲ្យ​ជឿ​សោះ​ថា គ្រាន់តែ​គេង​ស្រាត​មាន​អត្ថប្រយោជន៍​ច្រើន​ម្លឹ​ង​ – CEN