ហោរាសាស្ត្រ​​សម្រាប់ថ្ងៃ​អាទិត្យ ទី​ ១៤ ខែមិថុនា​​ ឆ្នាំ​ ២០២០​ – CEN