ជំរុញ​ឲ្យ​អាជ្ញាធរ​ក្រុង​ដូន​កែវ បន្តសកម្មភាព​ជាមួយ​នឹង​យុទ្ធនាការ​ប្រយុទ្ធប្រឆាំង​នឹង​ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩ – CEN